triamudom

ประวัติโรงเรียน

E-mail Print PDF


ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 b2

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เดิมชื่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือกำเนิดขึ้น ตามแผนการศึกษาชาติพุทธศักราช 2479 ซึ่งแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 สาย คือ สายสามัญศึกษา และสายอาชีวศึกษาและกำหนดให้ผู้ประสงค์จะเข้าเรียนในชั้นอุดมศึกษาต้องเรียนชั้นเตรียมอุดมศึกษาก่อนเป็นเวลา 2 ปี

                ดังนั้นสภามหาวิทยาลัยจึงได้ลงมติให้จัดตั้งโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2480 และอนุญาตให้ใช้ “พระเกี้ยว” เป็นสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน     โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนมัธยมหอวัง ถนนพญาไท เป็นที่ตั้ง และแต่งตั้งให้ ฯพณฯ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล เป็นผู้อำนวยการคนแรก เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2480 เปิดเรียนวันแรก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2481 และนักเรียนเริ่มเรียนตามตารางสอน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2481

ฯพณฯ ศ. ม.ล.ปิ่น มาลากุล ผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล   เป็นผู้วางรากฐานที่มั่นคง ทั้งทางด้านวิสัยทัศน์ นโยบาย มาตรฐาน การบริหาร กระบวนการ   บุคลากร สร้างสิ่งใหม่ที่ทันสมัยให้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา   และสืบสานหล่อหลอมเป็นวิถีเตรียมอุดมศึกษาที่ยืนหยัดต่อพิสูจน์ด้วยอุปสรรคและกาลเวลา จนกลายเป็นโรงเรียนอันดับหนึ่งในปัจจุบัน  

ฯพณฯ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุลได้วางนโยบายเป็นหลักการเบื้องต้นไว้ดังนี้

หลักการเบื้องต้นที่ได้ยึดถือเป็นนโยบายมีดังนี้

 1. 1.คุณภาพการสั่งสอนอบรมจะต้องอยู่ในระดับสูง
 2. 2.อาจารย์จะต้องเอาใจใส่ ตลอดจนนอกเวลาเรียนและจะต้องช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลเมื่อจำเป็น
 3. 3.นักเรียนจะต้องเข้าอยู่ในระเบียบที่ดีตั้งแต่แรก
 4. 4.โรงเรียนจะต้องจัดให้นักเรียนเล่าเรียนให้มีความสุข และสะดวกสบายตามสมควร
 5. 5.นักเรียนหญิงและชาย เข้าสมาคมกันได้ แต่จะต้องอยู่ในที่เปิดเผย และไม่มีความลับ
 6. 6.โรงเรียนจะต้องติดต่อกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดและให้เกิดความเข้าใจกันดี
 7. 7.งานแผนกทะเบียน จะต้องละเอียดที่สุด เพื่อเป็นเครื่องมือของการควบคุมดูแลและอบรม
 8. 8.ทั้งอาจารย์และนักเรียนจะต้องรักษาเกียรติของตนและชื่อเสียงของโรงเรียน

หลักการเหล่านี้ โรงเรียนมิได้เคยเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร แต่อยู่ในความรู้สึกพอจะนับว่าเป็นนโยบายที่คณะอาจารย์เห็นชอบร่วมกัน และถือปฏิบัติมาตั้งแต่แรกตั้งโรงเรียน ที่มีเป็นลายลักษณ์อักษร ปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมอาจารย์ครั้งแรก ซึ่ง   ม.. จิตรสาร ชุมสาย เป็นผู้จดไว้ว่า

อบรมนักเรียนให้เหมาะที่จะเรียนต่อในมหาวิทยาลัย และเหมาะตามแผนกที่สมัครเรียน   และให้อยู่ในโรงเรียนด้วยความเรียบร้อยที่สุด ทางโรงเรียนจะถืองานเป็นใหญ่อย่างเดียว ครูมีหน้าที่ร่วมกันอบรมสั่งสอนนักเรียนทุกคน และพร้อมที่จะช่วยเหลือกันเสมอ

นโยบายเบื้องต้นนี้อาจสรุปเป็นวิสัยทัศน์ได้ว่า “สร้างนักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้และมีคุณธรรม พร้อม

สำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา” ซึ่งได้กลายมาเป็นคำขวัญประจำโรงเรียน “มีความรู้คู่คุณธรรม” และ“ความเป็นเลิศด้านวิชาการและคุณธรรม”

ฯพณฯ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล ได้วางรากฐานสำคัญแก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและวงการศึกษาไทยไว้

หลายประการ อาทิ

 

 

 

 

การที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้ใช้ “พระเกี้ยว” ซึ่งเป็นตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ได้ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ รู้สึกมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี กลายเป็นพลังผลักดันให้เป็นผู้ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ และใฝ่ดีแก่ครูและนักเรียนเตรียมอุดมศึกษาตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน classic

ส่วนด้านการจัดการศึกษา ท่านได้จัดการศึกษาแบบสหศึกษาเป็นแห่งแรกของประเทศไทย การ

คัดเลือกครูผู้มีคุณวุฒิ รวมทั้งใช้ครูชาวต่างประเทศมาสอนภาษา นอกจากด้านวิชาการแล้ว ท่านยังเน้นเรื่อง การกีฬา ท่านสนับสนุนกีฬาฟุตบอล ฮอกกี้ รักบี้ เป็นกีฬาประจำโรงเรียน การพานักเรียนไปทัศนศึกษาเป็นประจำ

ท่านได้รื้อฟื้นประเพณีไหว้ครู โดยใช้คำประพันธ์ที่แต่งใหม่โดยท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา มาลากุล เมื่อ

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2484 ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นประเพณีที่โรงเรียนทุกโรงเรียนถือปฏิบัติกัน

ท่านได้จัดพิธีมอบตัวนักเรียน โดยเชิญผู้ปกครองมาร่วมพิธี เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่าง

ผู้ปกครองและครูให้แนบแน่น

ท่านได้วางระเบียบ   ให้รางวัลแก่นักเรียนที่มีคะแนนรวมยอดเยี่ยม   โดยจารึกลงในแผ่นเกียรติ

การศึกษา ซึ่งปัจจุบันอยู่ในห้อง 111 ตึก 2

ท่านได้ริเริ่มมอบโล่ที่มีตราพระเกี้ยวซึ่งเรียกว่า โล่ชมเชย แก่ห้องเรียนที่มีนักเรียนสม่ำเสมอ

มากที่สุด ในแต่ละเดือน และต่อมามีการมอบสดมภ์แก่นักเรียนที่ทำคุณประโยชน์ด้านต่างๆ

ท่านเป็นผู้ริเริ่มระบบการปกครอง การดูแลนักเรียน และระบบการแนะแนว โดยถือว่าการ

อบรมสั่งสอนนักเรียนเป็นเรื่องสำคัญทั้งส่วนรวมและรายบุคคล โดยตั้งครูประจำชั้น ครูผู้ดูแลนักเรียนหญิง ครูแนะแนว เพื่อดูแลอบรมสั่งสอนนักเรียนอย่างใกล้ชิด

                ท่านได้วางรากฐานระบบทะเบียนนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ

                ท่านได้คิดค้นเครื่องมือจัดตารางสอน ที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้จัดตารางสอนได้ถึง 105 ห้องเรียน และครูมากกว่า 200 คน ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงใช้อยู่

                ท่านไดริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครู และระบบการนิเทศครู โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษายังได้รับมอบหมายภารกิจ ให้ไปช่วยเหลือ แนะแนว แนะนำ และช่วยสอน แก่โรงเรียนต่าง ๆ ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนราษฎร์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   ซึ่งรากฐานเหล่านี้ก็ยังคงได้รับการพัฒนา และถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน  

                นอกจากนี้ท่านยังได้เป็นแบบอย่างของครูผู้ทุ่มเท เสียสละ ทำงานหนัก ให้แก่คณาจารย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษายึดเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติตน และสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานา   ผ่านพ้นกาลเวลา พิสูจน์ตน   จนประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับของสังคมมาโดยตลอด

                ในปี พ.ศ. 2543 กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการคลังได้มีนโยบายให้หน่วยงานของรัฐจัดระบบควบคุมภายใน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจึงได้จัดระบบควบคุมภายในตามแผนผังต่อไปนี้

มาตรฐานการควบคุมภายใน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

Triamudomsuksa school Internal control Standard

การตรวจสอบจากภายนอก

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ), สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1

ISO 9002 ,Total Quality ( TQM ),

School based Management ( SBM ),     Medium   Term Expenditure Framework ( MTEF ),

Performance Based Budgeting ( PBB )

การตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ

สมาคมนักเรียนเก่าฯ

PLAN

1. การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็น

( Need Assessment)

1. สภาพแวดล้อมของการ

   ควบคุม

(Control   Environment )

 

2. การกำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา ( Alternatives)

2. การประเมินความเสี่ยง

( Risk Assessment )

3. การเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด( Selection)

DO

4. การจัดทำโครงการ ( Project )

3. กิจกรรมการควบคุม

( Control   Activities )

การออกแบบการควบคุมภายใน

( Designing Internal Control )

การนำระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไปสู่การปฏิบัติ ( Implement Internal Control )

5. การนำแผน โครงการไปปฏิบัติ

( Implementation )

CHECK

6. การกำกับติดตามและการประเมินผล

( Monitoring & Evaluation )

4. การติดตามประเมินผล

( Monitoring )

การประเมินผลการควบคุมภายใน

( Evaluating Internal Control )

ACTION

7. การพัฒนาปรับปรุงแก้ไข

( Modification)

การปรับปรุงการควบคุมภายใน ( Improving Internal Control )

5. สารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and Communication)

 

ในปีพ.ศ. 2543 โรงเรียนได้รับรองมาตรฐานสากล ISO 9002 : 1994 จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย   ซึ่งโรงเรียนได้นำรูปแบบการทำงานและกระบวนการทำงานที่เป็นขั้นตอนและมีประสิทธิภาพมาปรับใช้อยู่ในปัจจุบัน

                ในปี พ.ศ. 2550 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ซึ่งเกิดจากการระดมสมองและวิเคราะห์ข้อมูลของคณาจารย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

คำนิยาม

The   Best Practice            หมายถึง การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ กลวิธีหรือกระบวนการปฏิบัติงานที่ดี

มาตรฐาน ( Standard )        หมายถึง สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์โดยทั่วไป

เกณฑ์บ่งชี้ ( Criteria )         หมายถึง การปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ที่สังเกตเห็นได้ และบ่งชี้ถึงคุณสมบัติหรือมาตรฐานที่กำหนด

 

มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

(The Best   Practice   Standards of Triam Udom Suksa School)

 

มาตรฐานที่ 1                ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์

มาตรฐานที่ 2                การบริหารจัดการที่เป็นระบบ

มาตรฐานที่ 3                สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 4                หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

มาตรฐานที่ 5                ครูเชี่ยวชาญในการสอน

มาตรฐานที่ 6                องค์กรแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 7                ความพร้อมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน

มาตรฐานที่ 8                วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง

มาตรฐานที่ 9                ระบบการสอบคัดเลือกและระบบการประเมินผลที่สามารถจำแนกนักเรียน

มาตรฐานที่ 10               การมีส่วนร่วม

มาตรฐานที่    11           การส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ

       มาตรฐานที่ 12                สาธารณสุขและสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน

       มาตรฐานที่ 13                การบริการนักเรียน

       มาตรฐานที่ 14                การช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมและการกุศล

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของครูเตรียมอุดมศึกษา

( The Best Practice   Standards of Triam Udom Suksa Teachers )  

มาตรฐานที่ 1                ความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน

มาตรฐานที่ 2                ครูมืออาชีพ บุคคลแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 3                ความสามารถในการสอน

มาตรฐานที่ 4                กระบวนการวัดผลการเรียนที่จำแนกนักเรียนได้

       มาตรฐานที่ 5 การคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน

มาตรฐานที่ 6                คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณครู

มาตรฐานที่ 7                ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน

มาตรฐานที่ 8                การร่วมมือ การสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

มาตรฐานที่ 9                บุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี

 

        และในวันที่   17   พฤษภาคม 2553 โรงเรียนเตรียมอดมึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 

มาตรฐานนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

มาตรฐานที่ 1         เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม

                                1.1 มีความซื่อสัตย์

                                1.2 มีความกตัญญูกตเวที

                                1.3 มีความอดทน

                                1.4 มีความขยันหมั่นเพียร

                                1.5 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง หน้าที่ ประเทศชาติ และสังคมโลก

                                1.6 มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ

                                1.7 มีความมัธยัสถ์ ประหยัดอดออม รู้จักความพอเพียง

                                1.8 มีความคิดถูกต้องตามทำนองคลองธรรม

มาตรฐานที่ 2         เป็นผู้รักษ์ความเป็นไทย

                                2.1 มีความภาคภูมิใจและซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมไทย

                                2.2 มีความจงรักภักดีในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

มาตรฐานที่ 3         เป็นผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

                                3.1 เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

                                3.2 สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างมีเหตุผล

                                3.3 มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

                                3.4 สามารถใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือแสวงหาความรู้

 

มาตรฐานที่ 4         เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

                                4.1 สามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

                                4.2 รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง

                                4.3 รู้จักยอมรับผู้อื่น

                                4.4 รู้จักการทำงานเป็นทีม

มาตรฐานที่ 5         เป็นผู้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี

                                5.1 มีร่างกายแข็งแรง รู้จักรักษาสุขภาพตนเอง

                                5.2 ปลอดจากยาเสพติดและอบายมุขทุกชนิด

                                5.3 มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส

                                5.4 มองโลกในแง่ดี

                                5.5 สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้

มาตรฐานที่ 6         เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสาร

                                6.1 มีทักษะการสื่อสาร ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับดี

6.2 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา สื่อสารกับผู้อื่นได้

                                6.3 สื่อสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล

มาตรฐานที่ 7         เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี

                                7.1 แต่งกายสะอาดเรียบร้อย ถูกต้องตามกาลเทศะ

                                7.2 มีกิริยามารยาทและวาจาสุภาพเรียบร้อย

                                7.3 มีความมั่นใจในตนเอง

7.4 มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

7.5 มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นมิตร

มาตรฐานที่ 8         มีความเป็นประชาธิปไตย

                                8.1 รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง

                                8.2 รู้จักเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น

                                8.3 เข้าใจระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                                8.4 สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุผล

 

 

 

 

 

 

 

 

เหตุการณ์สำคัญ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

3 มกราคม พ.ศ. 2480                         สภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยลงมติให้ก่อตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่ง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และแต่งตั้งให้ ฯพณฯศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุลเป็นผู้อำนวยการคนแรก

16 พฤษภาคม 2481                            เปิดเรียนวันแรก

19 พฤษภาคม พ.ศ. 2481                   นักเรียนเริ่มเรียนตามตารางสอน

พ.ศ. 2481                                              จัดห้อง 53 ตึก 1เป็นห้องสมุดแห่งแรก ( ปัจจุบันเป็นห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)

5 มิถุนายน พ.ศ. 2484                         รื้อฟื้นประเพณีไหว้ครู โดยใช้คำประพันธ์ของท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา มาลากุล

10 ธันวาคม พ.ศ. 2484                     ทหารญี่ปุ่นได้ยึดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นที่ตั้งหน่วยทหาร โรงเรียนจึงต้องจัดให้นักเรียนไปเรียนตามสถานที่ต่าง ๆ

พ.ศ. 2485                                              กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาค

พายัพ ที่จังหวัดเชียงใหม่

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2486                       จัดตั้งสโมสรอาจารย์ที่ห้อง 252 เพื่อให้อาจารย์ได้ใช้เป็นที่ติดต่อประสานงาน แลกเปลี่ยนความรู้และสังสรรค์กัน

19 มกราคม พ.ศ. 2487                       โรงเรียนถูกทิ้งระเบิดเพลิง 3 ลูก ระเบิดทำลาย 2 ลูก บริเวณโรงอาหาร

พ.ศ. 2487                                             นักเรียนยังคงต้องเรียนตามสาขาต่าง ๆ เพื่อหนีภัยสงคราม เช่นที่

เพชรบูรณ์ ฉะเชิงเทรา ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา

อุบลราชธานี เชียงใหม่ พิษณุโลก   ในครั้งนั้นมีนักเรียนเตรียม

อุดมศึกษาอยู่ถึง 3,542 คน

พ.ศ. 2487-2489                                  หลังจากญี่ปุ่นแพ้สงคราม ทหารพันธมิตร ก็ยังคงมาใช้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นที่ตั้งหน่วยทหาร จนในปี พ.ศ. 2489 จึงคืนพื้นที่ให้แก่โรงเรียน

พ.ศ. 2489                                            ได้มีการตั้งคณะกรรมการนักเรียน เพื่อจัดการเรื่องที่นักเรียนควร

ทำกันเอง เรียกว่า กรรมการห้อง 60 ซึ่งใช้ห้อง 60 ในโรงหัตถกรรมเป็นที่ทำการ เป็นการเริ่มต้นวิถีทางแห่งประชาธิปไตยอย่างเป็นรูปธรรม

16 มิถุนายน พ.ศ. 2490                     จัดตั้งแผนกฝึกหัดครูมัธยมเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2490                      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโอนเข้าสังกัดกระทรวงศึกาธิการ โดยตัดชื่อ “แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย”ออก

27 ตุลาคม พ.ศ. 2490                        มีการแบ่งคณะสี 6 คณะตามสีของวัน เพื่อให้คณะต่าง ๆ ปฏิบัติงาน หรือแข่งขันกันในทางที่เกิดประโยชน์ ซึ่งถือว่าเป็นต้นกำเนิดของการปกครองแบบตึก และการแข่งขันกีฬาสี

พ.ศ. 2492                                              ออกหนังสือเตรียมอุดมศึกษา ฉบับปฐมฤกษ์

พ.ศ. 2493                                              ตั้งสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา มี พ.อ.การุณ เก่งระดมยิง

เป็นนายกสมาคมคนแรก

พ.ศ. 2497                                             จัดตั้งแผนกฝึกหัดครูมัธยมศึกษารับนักเรียน ชั้น ม.1-ม.6 นักเรียนมี

อักษรย่อ ต.อ. ที่บนกระเป๋าเสื้อ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษา ถือว่าเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งแรก ต่อมาได้โอนไป

สังกัด วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน

พ.ศ. 2501                                              จัดตั้งเตรียมอุดมศึกษาอรชร

                                                               จัดตั้งเตรียมอุดมศึกษาบางปู และย้ายไปตั้งที่ อ.สามพราน เรียกว่า

เตรียมอุดมศึกษาสามพราน

1 ธันวาคม พ.ศ. 2504                          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯมาทรงเปิดและทรงชมงาน

ศิลปหัตถกรรมของนักเรียน ที่จัดในบริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

1 ธันวาคม พ.ศ. 2505                         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯมาทรงเปิดและทรงชมงาน

ศิลปหัตถกรรมของนักเรียน ที่จัดในบริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

1 ธันวาคม พ.ศ. 2506                           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯมาทรงเปิดและทรงชมงาน

ศิลปหัตถกรรมของนักเรียน ที่จัดในบริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีกระแสพระราชดำรัสกับฯพณฯศ.ม.ล.

ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ร่างระเบียบรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนและโรงเรียนขึ้นทูลเกล้าฯถวาย

1 ธันวาคม พ.ศ. 2507                          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯมาทรงเปิดและทรงชมงาน

ศิลปหัตถกรรมของนักเรียน ที่จัดในบริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

1 ธันวาคม พ.ศ. 2508                           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯมาทรงเปิดและทรงชมงาน

ศิลปหัตถกรรมของนักเรียน ที่จัดในบริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

10 ธันวาคม พ.ศ. 2510                        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

นาถ   เสด็จฯมาทรงเปิดและทรงชมงานศิลปหัตถกรรมของนักเรียน ที่จัดในบริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

3 มกราคม พ.ศ. 2518                         ตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ

การดำเนินงานของโรงเรียน มีศ.นพ.นที รักษ์พลเมืองเป็นนายก

สมาคมคนแรก

30 เมษายน พ.ศ. 2518                        ก่อตั้งโรงเรียนบดินทราเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลวัง

ทองหลาง ถนนลาดพร้าว เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521                    ก่อตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ตั้งอยู่บนถนนพัฒนาการ

เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2525                                              ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2528                                              ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2533                                              ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทรวม 3 ประการคือ การจัดบรรยากาศ การสนับสนุนทางวิชาการ และการจัดกิจกรรม

ห้องสมุด จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2534                                              ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2534                                              ออกวารสารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ฉบับแรก

4 มิถุนายน พ.ศ. 2535                         ก่อตั้งโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย (เตรียมอุดมศึกษา)   ตั้งอยู่ที่

อำเภอปากท่อ   จังหวัดราชบุรี

31 มีนาคม พ.ศ. 2536                         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราช

ดำเนินทรงเปิดงานสัมมนาห้องสมุดในทศวรรษหน้า และทรงเยี่ยมชม

ห้องหนังสือพระราชนิพนธ์ เนื่องในโอกาสครบ 36 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

23 มีนาคม พ.ศ. 2538                       ก่อตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ตั้งอยู่ที่อำเภอพระพรหม

จังหวัดนครศรีธรรมราช

22 สิงหาคม พ.ศ. 2540                     ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว (ผู้มอบพระบรมรูปคือ คุณธนธร ออศิริวิกรณ์ ม.ร.ว. มิตรารุณ

เกษมศรี เป็นผู้ออกแบบ)

พ.ศ. 2541                                              กรมสามัญศึกษาได้มอบหมายให้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นศูนย์

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ และได้รับมอบหมายจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ให้เป็นศูนย์โอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)   สาขาฟิสิกส์ส่วนกลาง

1 มิถุนายน พ.ศ. 2542                        ก่อตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ที่อำเภอ

สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

6   พฤศจิกายน พ.ศ. 2543                   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้ใบรับรองมาตรฐานสากล ISO 9002 :1994 จาก

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

17 ตุลาคม พ.ศ. 2544                         องค์การ UNESCO แห่งสหประชาชาติประกาศยกย่อง ฯพณฯศ.ม.ล.

ปิ่น มาลากุล ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นบุคคลสำคัญของ

โลกด้านการศึกษา

พ.ศ. 2545                                             ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนปฏิรูป

การศึกษาดีเด่น

25 ธันวาคม พ.ศ. 2545                       อัญเชิญรูปปั้นฯพณฯ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล จากหอสมุดแห่งชาติมา

ประดิษฐานที่ห้อง 57 ตึก 1 และปรับปรุงห้อง 57 เป็นห้องสมุดเก็บ

ผลงานของฯพณฯศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน

พระมหากรุณาให้สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา อยู่ในพระบรม

ราชูปถัมภ์

2   พฤษภาคม พ.ศ. 2546    ก่อตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ   ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง  

จังหวัดพิษณุโลก  

2-4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547   ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการ จากสำนักงาน

รับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ผลการ

ประเมินอยู่ในระดับดีทุกมาตรฐาน

26-27 ธันวาคม พ.ศ. 2548  ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กรุงเทพมหานครเขต 1 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมทุกมาตรฐาน

8-10 มกราคม พ.ศ. 2550                     ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบที่ 2 โดยคณะกรรมการ

จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากทุกมาตรฐาน

1 ตุลาคม พ.ศ. 2550                             ประกาศใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และ

มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

3 – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2550                    จัดงานนิทรรศการ “70ปีเตรียมอุดมศึกษา” และเชิญโรงเรียนที่ใช้สัญลักษณ์พระเกี้ยว จำนวน 20 โรง จัดนิทรรศการ “การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ”และจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก “70 ปีเตรียมอุดมศึกษา”

 

                นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนมาจนถึงปัจจุบันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีผู้อำนวยการ 12 ท่าน คือ

                1. ฯพณฯ ศ. ม.ล.ปิ่น มาลากุล                                                            พ.ศ. 2481-2487

                2. นายสนั่น สุมิตร                                                                                พ.ศ. 2487-2494

                3. นายสงวน เล็กสกุล                                                                          พ.ศ. 2494-2806

                4. คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู                                                        พ.ศ. 2507-2518

                5. คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์                                                              พ.ศ. 2518-2522

                6. คุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ                                                 พ.ศ. 2522-2532

                7. คุณหญิงพรรณี กาญจนะวิสิต                                                       พ.ศ. 2532-2540

                8. นายสมพงษ์ ธรรมอุปกรณ์                                                             พ.ศ. 2540-2542

                9. นายอัศวิน วรรณวินเวศน์                                                               พ.ศ. 2542-2544

                10. นางพรรณี เพ็งเนตร                                                                      พ.ศ. 2544-2548

                11. นางพิศวาส ยุติธรรมดำรง                                                            พ.ศ. 2548 – 2551

                12. นายวิศรุต สนธิชัย                                                                         พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน

 

                ด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูของบูรพาจารย์และคณาจารย์ในปัจจุบัน รวมทั้งศิษย์ผู้มีเลือดเนื้อเตรียมอุดมศึกษาทั้งหลาย ได้หล่อหลอมรวมเป็น วิถีแห่งเตรียมอุดมศึกษา อันงดงามเป็นหนึ่ง

ยังผลให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษายืนหยัดอย่างมั่นคง ดุจสักทองที่หยั่งรากลึก และแผ่กิ่งก้านสาขาไปทั่ว    เกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ขจรไปทั้งในและต่างประเทศ

                ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จักเป็นประวัติงดงามอันนิรันดร์ ดังคำของ ฯพณฯ ศ. ม.ล.ปิ่น มาลากุล ว่า

 

สแกนลายมือ           โรงเรียนของเรามีประวัติงดงามมานาน

แล้ว และหวังว่าประวัตินี้จะตกทอดมาถึง

พวกเธอ และเธอจะรับไว้มิให้เสื่อมเสีย

 

                                                                                                                ปิ่น มาลากุล

 

 

แผนภูมิกลยุทธ์                                      ใช้ File เดิม เปลี่ยน เป็น พ.ศ. 2552

แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา           ใช้ File เดิม เปลี่ยนเป็น พ.ศ. 2552

 

Last Updated ( Wednesday, 20 July 2011 03:06 )  

บัญชีผู้ใช้

TU Music

Make sure you have at least Flash Player 7. If not,please download.
You are here:

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่: 227 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม 10330
  • อีเมล์: jongchai@hotmail.com
  • โทร: 02-251-9690