triamudom

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2554

E-mail Print PDF

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2554

http://bet.obec.go.th/eqa/images/2011/moe2.pdf

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ด้าน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้

http://www.pm.ac.th/files/20111002/files/madtathan.pdf

คู่มือการประเมินภายนอกรอบสาม สมศ.

http://www.krucenter.net/UserFiles/File/kon/k471.pdf

 

 

Last Updated ( Wednesday, 25 January 2012 12:53 )  

บัญชีผู้ใช้

TU Music

Make sure you have at least Flash Player 7. If not,please download.
You are here:

ติดต่อเรา

    • ที่อยู่: 227 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม 10330
    • อีเมล์: jongchai@hotmail.com
    • โทร: 02-251-9690